Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.smarttshop.sk


I. Definícia pojmov

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") sa rozumie:

 1. webshopom - aplikácia pre sprostredkovanie predaja medzi predávajúcim a kupujúcim na doméne www.smarttshop.sk;

 2. predávajúcim - dodávateľ tovaru predávaného na webshope, od ktorého si kupujúci prostredníctvom webshopu objednáva vybraný tovar;

 3. kupujúcim - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom webshopu objednala od predávajúceho tovar, ktorý kupuje;

 4. prevádzkovateľom webshopu je:
  Smartcon s.r.o.
  IČO: 51697190
  DIČ: SK2120772104
  IČ DPH: SK2120772104
  Adresa: Okružná 7165/32, 919 34 Biely Kostol, tel.: +421 905 642 539, www: www.smarttshop.sk, mail: eshop@smarttshop.sk
  Adresa prevádzky: Okružná 7165/32, 919 34 Biely Kostol
  Technická podpora: +421 918 964 837;

 5. elektronickou objednávkou - odoslaný elektronický formulár obsahujúci informáciu o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky webshopu a cenu tohto tovaru so spôsobom jeho dodania spracovaný automaticky systémom webshopu;

 6. tovarom - tovary alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke webshopu.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho uvedený v ponuke webshopu elektronickou objednávkou. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ/IČ DPH, objednávací kód tovaru, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru.

 2. Všetky predávajúcim prijaté elektronické objednávky uskutočnené prostredníctvom webshopu sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká osobitná kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

III. Odstúpenie od zmluvy 

 1. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") má kupujúci (ďalej aj “spotrebiteľ”) právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho len elektronicky prostredníctvom webshopu. Spotrebiteľ musí k odstúpeniu od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webshope. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 4. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

 6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť do sídla predávajúceho alebo inú adresu určenú predávajúcim alebo ho môže odovzdať predávajúcemu osobne. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 7. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru v zmysle bodu 5. je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 8. Tovar je potrebné vrátiť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o kúpe), v stave a v hodnote, v akom spotrebiteľ tovar prevzal. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 11. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 12. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, budú spotrebiteľovi vrátené všetky prijaté platby: kúpna cena, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru (§ 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.), predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu bol tovar od spotrebiteľa spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 13. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo iný jeho dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v objednávke v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 15. Orgánom dozoru a dohľadu pri dodržiavaní práv spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 919 34  Biely Kostol 1 
Odbor výkonu dozoru    
Tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, 
Fax č. 033/321 25 23

IV. Dodacie podmienky 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania tovaru kupujúcemu uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na odbernom mieste, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne za nedodanie tovaru zavinené zadaním nesprávnej dodacej adresy kupujúcim.

 4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky s tovarom a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

V. Platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky vo webshope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka predávajúceho.

 2. Kúpna cena tovaru je potvrdená v potvrdení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu tovaru.

 3. Kupujúci vykonáva vždy pred prevzatím tovaru platbu, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorou z nasledujúcich foriem, pričom kupujúci je povinný formu platby za Tovar a dodávku označiť v objednávke tovaru:
  1. Platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), pričom príslušná banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby.
  2. Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

VI. Záručné a reklamačné podmienky 

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa a ďalej výrobok nepoužívať, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne ju včas odstrániť.

 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom webshopu email a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho prostredníctvom webshopu potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote e-mailom alebo poštou. Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

 5. Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 6. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

 7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

 9. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 10. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ ani predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie (napr. mechanické poškodenie výrobku, prevádzkovanie výrobku v nevhodných podmienkach či nesprávnym spôsobom alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou).

 11. Ak je reklamácia uznaná a kupujúci si uplatní právo na vrátenia kúpnej ceny alebo zľavu z kúpnej ceny a ak bola kúpna cena alebo jej časť uhradená čerpaním kreditu, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť na účet prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí navýšenie kreditu kupujúceho vo výške vrátenej čiastky.

VII. Ochrana súkromia

Vymedzenie pojmov:

 • prevádzkovateľ sa rozumie predávajúci
 • dotknutá osoba sa rozumie fyzická osoba kupujúci
 • sprostredkovateľ sa rozumie prepravná spoločnosť

Zásady spracúvania osobných údajov:

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov
  zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 2. Účel spracúvania osobných údajov
  Osobné údaje kupujúceho (dotknutej osoby) získava predávajúci (prevádzkovateľ) za účelom vybavenia objednávky tovaru vytvorenej kupujúcim. Pod pojmom vybavenie objednávky sa rozumie evidencia, spracovanie, pripravenie, vyexpedovanie, preprava a doručenie objednávky až na adresu uvedenú kupujúcim. 
  Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho tretím stranám, a to prepravnej spoločnosti (sprostredkovateľ) podľa preferencie kupujúceho, za účelom doručenia zásielky na adresu uvedenú kupujúcim. Spôsob prepravy si kupujúci vyberie podľa vlastnej preferencie pri vytváraní objednávky.
  Prepravnej spoločnosti (spotredkovateľovi) sú poskytnuté osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom prepravy zásielky. 

 3. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ alebo sídla/miesta podnikania, číslo telefónu a mailovú adresu.

 4. Správnosť poskytnutých osobných údajov
  Kupujúci sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje ktoré uviedol v objednávke sú správne a podľa potreby aktualizované. Pri poskytnutí nesprávnych osobných údajov sa kupujúci zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu zmeny, ktoré následne predávajúci vymaže alebo opraví.

 5. Uchovávanie osobných údajov
  Osobné údaje kupujúceho sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr vtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú (vybavenie objednávky). Osobné údaje kupujúceho sa uchovávajú dlhšie za účelom vedenia účtovnej agendy a  archivácie účtovných dokladov (objednávky, faktúry a pod.) v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  Kupujúci, ktorý je FO vyhlasuje, že súhlasí, aby v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ a predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci a prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu a prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu zmluvy medzi ním a predávajúcim.

 6. Integrita a dôvernosť
  Osobné údaje sú predávajúcim spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov, alebo poškodením osobných údajov.

 7. Zodpovednosť prevádzkovateľa
  Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov  preukázať.
  Kupujúci dáva predávajúcemu a prevádzkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely plnenia obchodu uzatvoreného prostredníctvom webshopu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

 8. Zákonnosť spracúvania
  Spracúvanie osobných údajov je zákonné, vykonáva sa na základe týchto právnych základov:
  • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Za uzatvorenie zmluvy sa považuje odoslanie objednávky kupujúcim.
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, akceptuje podmienky čerpania kreditu uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP a berie na vedomie, že je v plnej miere zodpovedný na použitie finančných prostriedkov z prideleného kreditu v súlade s právnym poriadkom SR.

 3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 7. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd") jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
  Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami.
  Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

Navigácia

QR kód

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Zdieľajte

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa